Zahájení výuky

  

ZNOVUOTEVŘENÍ ŠKOLY
Od pondělí 11. května 2020 bude za zpřísněných hygienických podmínek (vydaných MŠMT) obnovena prezenční výuka na ZUŠ Veveří, a to ve všech oborech. Účast ve výuce je dobrovolná.
  
  
JSEM ŽÁK:
- Po příchodu do školy si umyji ruce a použiji dezinfekci.
- V učebně nemusím mít roušku, pokud dodržuji odstup alespoň 1,5 metru.
- Roušku si uložím do igelitového sáčku, který si přinesu.
- Ve společných prostorách (chodba, WC) nosím roušku.
Při první hodině předložím podepsané čestné prohlášení, v opačném případě mi nebude umožněna výuka ve škole.
Jestliže mám příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný
příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmím vstoupit do školy.
  
JSEM RODIČ/ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE:
- Vstup do budovy je povolen pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
- Sdělím e-mailem svému pedagogovi hlavního oboru (do 8.5.2020) , zda bude dítě prezenčně navštěvovat ZUŠ či nikoliv.
Vyplním čestné prohlášení, které dítě odevzdá v 1. vyučovací hodině (k dispozici na webových stránkách nebo ve vestibulu školy).
  
INFORMACE K JEDNOTLIVÝM PŘEDMĚTŮM:
- Výuka Hudebních nauk bude do 25.5.2020 probíhat nadále distanční formou.
- Z prostorových důvodů nelze zajistit výuku Hudebních praxí (sbor, orchestr, cimbálová muzika, Big band). Výuka bude nadále probíhat distanční formou.
- Výuka Hudebního semináře a Improvizace bude probíhat formou osobních konzultací, které si žák domluví s vyučujícím pedagogem, jinak nadále probíhá distančnÍ formou.
- Výtvarný obor – výuka bude probíhat formou osobních konzultací, které si žáci (pouze druhého stupně studia) domluví s vyučujícím pedagogem (Úterý, Středy, vždy 15.00 - 18.00, max. 5 žáků ve skupině), jinak nadále probíhá distanční formou.
- Taneční obor – výuka bude probíhat prezenčně na základě osobní dohody s pedagogem.
Literárně dramatický obor – výuka A. Steinbauera bude probíhat prezenční formou, výuka A. Filipové distanční formou.
 
Přes veškerá omezení a nepříjemnosti související s nimi se na vás těšíme a jsme rádi, že jste s námi!